Name

sdlgfx_pieRGBA — Here Description2

Synopsis

sdlgfx_pieRGBA sdlgfx_pieRGBA($surf,  
 $x1,  
 $y1,  
 $x2,  
 $rad,  
 $start,  
 $end,  
 $r,  
 $g,  
 $b,  
 $a); 
array  $surf;
long  $x1;
long  $y1;
long  $x2;
long  $rad;
long  $start;
long  $end;
long  $r;
long  $g;
long  $b;
long  $a;

Description

Here description